Innowacje mamy w genach

15 lutego 2020

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla Zleceniobiorców

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)informujemy:

 

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Agnieszka Huczek, prowadząca działalność gosp. VIAMED z siedzibą w Krakowie, ul. Sosnowiecka 91, 31-345 Kraków, (dalej: „Administrator” lub i „VIAMED”).
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sosnowiecka 91, 31-345 Kraków lub drogą e-mailową pod adresem: info@via-med.pl .

 

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych? 

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. realizacji wszelkich zadań związanych ze stosunkiem zlecenia bądź świadczenia usług, przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy,
 2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak np. rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. dochodzenie roszczeń, utrzymywanie relacji biznesowych.

 

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania  danych osobowych? 

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, tj. zawarcie umowy zlecenia lub świadczenia usług;

b) art. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jakim jest np. rozliczenie podatkowe z Urzędem Skarbowym;

c) art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora, jakim jest np. dochodzenie roszczeń;

d) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. dane kontaktowe).

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zlecenia lub świadczenia usług, a po ustaniu umowy przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego; w zakresie rozliczeń z ZUS pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, a dane osobowe pozyskane na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

 

V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe? 

Państwa dane możemy ujawnić:

 1. współpracownikom – upoważnionym przez Administratora,
 2. podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi: doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, usługi bhp,
 3. organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa (ZUS, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy),
 4. nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

VI. Jakie uprawnienia mi przysługują? 

1. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:

 • dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych, prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartej umowy zlecenia bądź świadczenia usług.

 

VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Niezależnie od uprawnień określonych w VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody proszę przesłać na adres poczty e-mail: info@via-med.pl .

 

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie ma charakter dobrowolny.

 

X. Jak są chronione moje danych osobowe?

 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

XI. Inne

Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.