Innowacje mamy w genach

15 lutego 2020

Klauzula informacyjna dla Pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA

VIAMED

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)informujemy:

 

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Agnieszka Huczek, prowadząca działalność gosp. VIAMED z siedzibą w Krakowie, ul. Sosnowiecka 91, 31-345 Kraków, (dalej: „Administrator” lub i „VIAMED”).
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sosnowiecka 91, 31-345 Kraków lub drogą e-mailową pod adresem: info@via-med.pl .

 

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. zatrudnienia oraz realizacji wszelkich zadań związanych ze stosunkiem pracy, przyznawania świadczeń socjalnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust.1 lit. B) RODO;
 2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak np. zgłoszenie pracownika do ZUS, rozliczanie pracownika z ZUS, rozliczanie pracownika z Urzędem Skarbowym, przeprowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych, wymaganych przepisami prawa, a także zakończenia stosunku pracy – art. 6 ust.1 lit. C) RODO;
 3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pana/Pani, reprezentowania Administratora przed organami publicznymi lub innymi podmiotami, o ile wynika to z powierzonych Pani/Panu zadań lub wydanych przez Pracodawcę poleceń, dochodzenie roszczeń – art. 6 ust.1 lit. F) RODO;
 4. zapewnienia dostępu do pakietów medycznych, rekreacyjno-sportowych, ubezpieczenia grupowego lub indywidualnego – art. 6 ust. 1 lit. A) i F) RODO;
 5. korzystanie z pomocy socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – art. 6 ust. 1 lit. A) RODO,
 6. przetwarzania prywatnego numeru telefonu i/lub adresu e mail – art. 6 ust.1 lit. A) RODO,
 7. zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy poprzez okresowe audyty oraz doraźne kontrole indywidualne przeprowadzane dla służbowych narzędzi elektronicznych (np. komputery, smartfony, tablety) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych pozwalających na wykrywanie wprowadzania przez pracowników w przeglądarkach www lub aplikacjach niedozwolonych słów czy treści w postaci:

a) monitoringu służbowej poczty elektronicznej pracownika,

b) kontrolę zainstalowanych aplikacji i odwiedzanych stron www na komputerach służbowych – art. 6 ust. 1 lit. F) RODO. 

 

III.  Brak zgody

Informujemy, iż brak Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych  w pkt. II ppkt. 4 – 6 lub jej wycofanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania Pani/Pana, jako pracownika, a także nie spowoduje negatywnych konsekwencji takich jak np. wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentacji powypadkowej, ubezpieczeniowej i pozostałej związanej z wykonywaniem umowy o pracę oraz akt osobowych przez czas trwania umowy o pracę, a po jej zakończeniu zgodnie z odrębnymi przepisami prawa tj. przez okres 50 lat dla osób zatrudnionych, po dniu 31 grudnia 1998r., a przed dniem 01 stycznia 2019r., a 10 lat dla osób zatrudnionych po dniu 01 stycznia 2019r.; rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS – 5 lat, a dane osobowe pozyskane na podstawie zgody do momentu jej wycofania oraz przez okres związany z uzasadnionym interesem Administratora, w tym dochodzenia roszczeń.

 

V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe? 

Państwa dane możemy ujawnić:

 1. pracownikom i współpracownikom – upoważnionym przez Administratora,
 2. podmiotom, którym Administrator przekazuje dane osobowe w związku z realizacją obowiązków, wynikających z przepisów prawa pracy, w tym ZUS, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji państwowej,
 3. podmiotom, którym Administrator przekazuje dane konieczne do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi na podstawie umów powierzenia: takiej jak: usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmy ubezpieczeniowe, medycyna pracy, usługi bhp, audytorzy kontroli jakości,
 5. Pana/Pani dane kontaktowe i identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko stanowisko, służbowy adres mail i nr telefonu) mogą zostać udostępnione organom publicznym, klientom i kontrahentom Pracodawcy w celu umożliwienia realizacji zawartych umów oraz bieżącej współpracy firm, reprezentacji Pracodawcy w ramach powierzonych Pani/Panu obowiązków i zadań służbowych poprzez zamieszczenie ich m.in. na imiennych pieczęciach, dokumentach firmowych, stronie internetowej Pracodawcy, mailach służbowych,
 6. podmiotom upoważnionym na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
 7. podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody (np. banki, ubezpieczyciele),
 8. nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także z zastrzeżeniem wyłączeń, wskazanych w Art. 17-21 RODO prawo do:

 • prawo dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (Art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym) (Art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (Art. 18 RODO),
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Art. 21 RODO),
 • informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych (Art. 19 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (Art. 20 RODO), tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartej umowy o pracę.

 

VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Niezależnie od uprawnień określonych w VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem. W/w cofnięcie zgody winno nastąpić na adres info@via-med.pl .

 

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy oraz korzystanie przez Panią/Pana, jako pracownika z uprawnień, wynikających m.in.  przepisów prawa pracy,  a w pozostałym zakresie ma charakter dobrowolny.

 

X. Jak są chronione moje danych osobowe?

 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

XI. Inne

Informujemy, że Administrator przetwarza dane osobowe w formie papierowej oraz w systemach informatycznych Administratora oraz podmiotu przetwarzającego, któremu Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie łączącej strony umowy.

Dane mogą być poddane  zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ale decyzja końcowa dot. Pani/Pana nie jest oparta na takim przetwarzaniu.